Facebook

Literatură

Bartolomeu Valeriu Anania

Publicat

pe

La 31 ianuarie a.c. s-au împlinit șapte ani de la trecerea la cele veșnice a Mitropolitului Ardealului, personalitate puternică, polarizantă ce a marcat viața Bisericii Ortodoxe Române, atît din poziția sa de înalt prelat, sau din cea de diortisitor al Bibliei, cît și din cea de scriitor, ultima vizibil sensibilă și aproape neînțeleasă – și de aici nevalorificată – de B.O.R. Este drept că sfera de acțiune a fiecărei instituții este oarecum circumscrisă domeniului ei specific de activitate, dar atunci cînd în sînul tău s-a manifestat o personalitate, cum puține ai avut în secolul al XX-lea, s-ar cădea, mai ales că acțiunile tale au efecte directe la nivel social, să îți depășești puțin domeniul și să te extinzi în zona culturii laice. Dar, pentru că instituțiile sînt formate din oameni, fie nu se vrea, fie intervine comoditatea, fie se uită.

Memoria celor apropiați de Biserică reține că Anania a fost Înalt Preasfințitul Bartolomeu, Mitropolit al Ardealului, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, „leul Ardealului” și cel care, după o strădanie singulară de unsprezece ani, în 2001, oferă Bisericii și culturii române, o nouă versiune a Bibliei, tradusă după Septuaginta, cu introduceri pe fiecare secțiune majoră și nu mai puțin de opt mii de note infrapaginale, o noutate în acest sens pe acest text la noi.

De cealaltă parte, memoria celor pentru care Biserica nu reprezintă o componentă majoră a existenței lor, îl reține ca pe o figură compusă din elemente eterogene: legionar încă din adolescența tumultuoasă cînd a îmbrăcat pentru prima dată cămașa verzuie, un comunist și turnător notoriu care a pactizat cu regimul – cum altfel ar fi putut pleca pe timpul lui Ceaușescu în America, dacă nu ar fi fost turnător!? –, scriitor de primă mînă (poemul dramatic Miorița poartă prin „Predoslovie” girul lui Arghezi) și, nu în ultimul rînd, scriitor de raftul al doilea, fără prea mare importanță în literatura și cultura română.

Și unii și ceilalți greșesc. Cred că onestitatea ar trebui să oblige la un studiu temeinic asupra vieții lui Anania, indiferent că vorbim despre activitatea sa literară, cea din postura de Mitropolit, sau cea de opțiune personală față de niște valori. Despre ultima, Ioana Diaconescu a publicat în „România literară” (nr. 10 și 11, din aprilie 2012) un amplu documentar, intitulat „Bartolomeu Anania. Dosare de urmărire informativă”, în care autoarea afirmă limpede:

„Documentarul (…) este alcătuit pe baza dosarului alcătuit de Securitate pentru urmărirea informativă a părintelui Anania în anii adolescenței, ai primei tinereți, precum și ai maturității acestuia. Mai subliniez faptul că, din cercetarea arhivelor, nu reiese că ar exista vreun dosar de rețea (R), adică de informator al Securității, deschis vreodată părintelui Bartolomeu Anania.

Sper că, odată incursiunea mea încheiată, să se poată înțelege limpede că, în baza documentelor, așa-zisa colaborare a părintelui Anania cu Securitatea nu există”.

Valeriu Anania se naște la 18 martie 1921 în satul Glăvile din județul Vîlcea într-o familie modestă. Tatăl scriitorului, transilvănean de origine, născut în satul Boz din Sibiu, s-a îndeletnicit o vreme cu negustoria pentru ca mai apoi, „mîncat de concurența juveților de baștină” să încerce să se căpătuiască la București lucrînd ca muncitor la fosta Societate a Tramvaielor. Peste ani, Valeriu Anania avea să-și aducă aminte de această perioadă în care a crescut „așa, ca orfan cu tată” ca de o „copilărie tristă, binecuvîntată de lacrimile mamei”.

Fiică de preot, mama sa, Ana, născută Mărgăritescu, va avea o influență covîrşitoare asupra sensibilității scriitorului de mai tîrziu, ea fiind cea care-i va descoperi un univers magic, mitic, plin de eresuri care se va așeza în falduri molcome în sufletul copilului Valeriu, ieșind la iveală, mai tîrziu, în forma poemelor dramatice.

Satul natal – matrice existențială spre care Valeriu Anania își va îndrepta mereu gîndul în ceasurile de restriște sau de însingurare sufletească – este primul loc în care simte chemări într-ale literaturii, încă din perioada copilăriei, chemări cărora le va răspunde de fiecare dată de-a lungul vieții. Originea, din care au plecat mai tîrziu toate creațiile sale, o identifică însuși scriitorul ca fiind vîrsta de zece ani: „în timp ce păzeam vaca pe lunca Păiencii, m-am pomenit «făcînd» și eu o poezie, care nu era una adevărată, ci o punere în versuri a celei mai recente lecții de istorie, despre bătălia de la Călugăreni. Întipărită spontan în memorie, (…) ea a constituit punctul de pornire”.

Depozitar al unui întreg univers în care eresurile coexistă cu cele mai simple gînduri, satul va fi fost, pentru copilul Anania, un loc fascinant dincolo de alcătuirea sa geografică: „Teiul lui Tache, la numai două-trei praștii de fereastra copilăriei mele, era viu, însuflețit. În scorbura lui sălășluia Zmeul. Nu-l văzusem niciodată pe Zmeu, dar mama spunea că uneori tainicul sihastru iese seara și zboară peste sat, lăsînd în urmă-i o lumină subțire și un abur ușor ca un oftat. (…) Mai tîrziu, întîlnit prin cărți cu mitul Zburătorului nu mi l-am putut imagina altfel și altunde decît veghind în scorbura din teiul lui Tache”.

Seminarul Central din București, unde se va înscrie la vîrsta de doisprezece ani, va așeza pe alte paliere sufletul elevului Anania sub influența unor dascăli ca Petru Caraman, filolog eminent, dar și a unor scriitori ca Eugen Ionescu sau Anton Holban. Este o perioadă de acumulări, dar și de rostiri, căci acum tînărul seminarist înregistrează primul său debut în revista „Ortodoxia”, cu poezia Pămînt și cer, iar mai tîrziu, la vîrsta de șaptesprezece ani, înregistrează debutul ca dramaturg, cu piesa Jocul fulgilor, scenariu radiofonic interpretat la postul de radio București în regia lui Atanasie Mițric și reprezentată, cîteva luni mai tîrziu (februarie 1939), în spectacol festiv, pe scena Operei Române.

Cele două debuturi ale lui Valeriu Anania sînt primele manifestări ale unei conștiințe scriitoricești, rostiri timide care îngemănau în substanța lor anii copilăriei din satul natal dar și influența dascălilor săi. Drumul devenirii sale nu se va sfîrși însă aici, ci va continua pe tot parcursul vieții.

Aidoma maestrului său Arghezi, Anania s-a considerat întotdeauna un pălmaș pe ogorul cuvîntului. Pe cînd avea doar douăzeci și unu de ani, în inima Mănăstirii Polovragi, scriitorul se vedea pe sine un întîrziat pentru că nu reușise să stăpînească ritmul și măsura poeziei, stare care îl va determina ca timp de un an să exerseze încontinuu în această direcție. Fiecare pagină pe care o va scrie de acum înainte va sta sub semnul unei adînci smerenii față de cuvînt, fără ca această așezare sufletească să-l scutească însă de îndoieli. Cînd într-un ceas de cumpănă se gîndea să renunțe la drumul devenirii sale, Arghezi va fi cel care îi va ostoi temerile spunîndu-i că îndoiala nu-l va părăsi niciodată, că este singura care-l va face să rămînă mereu în starea de trezvie. Autorul Psalmilor și al Cuvintelor potrivite, care toată viața va pendula între credință și tăgadă, își găsea, astfel, fiul duhovnicesc aflat și el la răspîntii sufletești. Tot el va fi și cel care, mai tîrziu, în 1966, îi va scrie Predoslovia Mioriței, așezîndu-l definitiv pe Valeriu Anania în galeria scriitorilor consacrați ai literaturii române.

Anania a lăsat în urma să o operă suficient de consistentă, atît calitativ cît și cantitativ, pentru a alcătui un corpus de texte demn de a fi studiat de generațiile viitoare: Miorița (1966), Meșterul Manole (1969), Du-te vreme, vino vreme! (1969), Geneze (1971), Steaua Zimbrului (1971), Poeme cu măști (1972), File de acatist (1976), Istorii Agripine (1976), Străinii din Kipukua (1979), Greul pămîntului, o pentalogie a mitului românesc (1982), Rotonda plopilor aprinși (1983), Anamneze (1984), Cerurile Oltului. Scoliile arhimandritului Bartolomeu la imaginile fotografice ale lui Dumitru F. Dumitru (1990), Amintirile peregrinului apter (1990), Imn Eminescului (1992), Memorii (2008).

Cealaltă latură a devenirii sale stă sub semnul crucii. Monahul Bartolomeu se întîlnește cu scriitorul Valeriu Anania într-un februarie geros al anului 1942, la Mănăstirea Antim din București. Lumea monahală, cu renunțările și rînduielile ei specifice, nu-i era tînărului sosit la poarta ctitoriei Ivireanului o necunoscută. Deși, cum avea să mărturisească peste ani în volumul său de Memorii, niciodată n-a avut vocație pentru viața monahală, Bartolomeu Anania și-a asumat un gest ale cărui resorturi nu le-a mărturisit niciodată.

De-a lungul întregii sale „cariere” monahicești Anania a înțeles, poate mai bine ca oricine, cuvîntul Sfîntului Apostol Pavel: „credința vine din auzire, iar auzirea prin cuvîntul lui Hristos” (Romani 10:17). Scriitor talentat și orator excelent, cu vocea ușor guturală, apăsînd cuvintele, Anania s-a rostit pe sine și a semănat cuvîntul Scripturii, fie în America, unde a fost trimis de Patriarhul Justinian pentru a pune în bună-rînduială episcopia de acolo, fie de la amvonul Catedralei din Cluj, ca Arhiepiscop și, mai tîrziu, ca Mitropolit al Clujului. Treapta ierarhică nu este o funcție care se reazemă pe pasivitatea celui care o deține, ci, din contră, cere ca experiența bogată a ierarhului să fie rostită în faptă. În discursul la ședința Sfîntului Sinod care a validat alegerea sa de către Colegiul Electoral Bisericesc în vrednicia de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, ierarhul Bartolomeu spunea: „Dacă m-ați chemat aici, din singurătatea mea de la Văratec și din atelierul meu biblic, ați făcut-o nu pentru ca să mă înălțați sau să mă răsplătiți pentru cine știe ce merite, ci pentru ca să mă puneți la treabă”.

În sfîrșit, de numele lui Bartolomeu Anania este legată și diortisirea Sfintei Scripturi. Lucrează neîntrerupt timp de unsprezece ani și reușește să dea un monument de limbă română actuală, de travaliu solitar, de ridicare a rostirii românești la marginile Cuvîntului. Împreuna-lucrare dintre scriitorul Valeriu Anania și ierarhul Bartolomeu avea să-și găsească acum împlinirea: Din 23 decembrie 1990, cînd am început lucrul la Biblie, eu nu am mai scris nici o pagină de literatură proprie, socotind că tot ceea ce scrisesem pînă atunci nu era altceva decît un exercițiu de o viață pe limba română, pregătindu-mă pentru ceea ce Dumnezeu îmi rînduise să fac în ultimii mei ani”.

Despre celelalte încă s-ar mai putea scrie, nu doar în cadrul comemorărilor festive dedicate împlinirii „nu-știu-cîtor-ani de la…”, ci în virtutea unui exercițiu care să reliefeze întreaga activitate a lui Bartolomeu Valeriu Anania, a personalității acestuia, dar și a locului pe care îl ocupă pe diferite paliere în societatea românească.

Lăsați un comentariu

Lăsați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Deschideți articolul

Trending

REPORTAJ

Acasă la Ecaterina Teodoroiu

Publicat

pe

Pulsul unui oraș nu-l dau nici clădirile istorice, nici monumentele, nici cîrciumile sau cafenelele, nici străduțele, bulevardele sau alte asemenea locuri moarte. Pulsul unui oraș zvîcnește o dată cu oamenii săi, cu locuitorii, prin forfota din miezul zilei sau din miezul nopții, prin felul în care fețe zîmbitoare sau curioase, mîhnite sau sfioase, te atrag sau te alungă pe străzile orașului, ca într-un labirint. Nu de puține ori se întîmplă să te abați de la un traseu doar pentru că te ispitesc vocile vesele ale unui grup gălăgios. Mai prinzi din zbor cîte o frază, cîte o poantă, cîte un pont. Cum așa? S-a deschis o gogoșărie după colț? Perfect, știi de unde să-ți întărești rezervele de energie. Alteori, o simplă întîlnire a unei priviri triste îți poate da peste cap toate planurile, gîndurile.

Ceea ce te poate face să te simți bine într-un oraș sînt oamenii săi. Și, cîteodată, vremea. Soarele zilei de 17 februarie a scos din case, cu mic, cu mare, numeroși locuitori ai Tîrgu Jiului. Dar acum, la 5 dimineața, în gara friguroasă, nimic nu prevestește ce va să fie. Lumina slabă, rece, de neoane învăluie sala unde se află casele de bilete. Și un bancomat. Și un automat de cafea. Pe una dintre băncile din lemn acoperite cu straturi-straturi de vopsea de-a lungul timpului, să pară mai proaspete, moțăie o doamnă înfofolită zdravăn. Vîrfurile picioarelor nu-i ating podeaua și sforăie ușor, într-o așteptare levitîndă.

La etaj, unde, cu decenii în urmă, trebuie să fi fost niște săli de așteptare superbe, dincolo de ferestrele cărora se aștern cuminți la orizont crestele masivului Parîng, nu mai așteaptă nimeni nici un tren. Șapte oameni ai străzii, sau, mai bine spus, ai gării, fură cîteva ore de somn. Pe scaune, pe jos, pe unde apucă. Dar nu e vorba despre nici un fel de ilegalitate aici, deși te izbește un bizar aer clandestin. Autoritățile locale și poate chiar conducerea C.F.R. au permis nevoiașilor să-și stabilească aici domiciliul nocturn. Să doarmă uitați de lume sub geamurile brîncușiene ale gării. Geamuri a căror formă amintește de Poarta sărutului. O poartă care, simbolic, face trecerea spre o altă viață, cea veșnică. Iar amărîții din sala de așteptare poate nici nu știu că ei au făcut deja cîțiva pași înainte.

E 6 fără ceva. Holul gării din Tîrgu Jiu se populează încetișor. Cinci pescari echipați corespunzător, cu cizme, undițe, găletușe cu momeală, ranițe ticsite cu cine știe ce alte șiretlicuri pescărești, își cumpără bilete de tren de la ghișeu. Destinația? Turceni. Pe vremea asta, nu e prea frig? Nu, că apa e încălzită de la termocentrală. Și ce prindeți? Mreană, crap, caras, somn. Am suspectat prezența somnului în apele Jiului ca parte a unui basm de pescar. Dar nu e așa. O rapidă căutare pe Google. Un site gorjean de știri menționează pescuirea, la Turceni, în 2015, a unui somn de 100 de kg. O captură parcă danubiană. Și nu e de mirat, în aceste condiții, că, o dată ocupat un loc bun, bărbații fac cu tura, zi și noapte, pentru a nu-l lăsa la îndemîna altcuiva. Asta ne spun pescarii tîrgujieni care nu cred să facă, totuși, parte din schimbul I. Apoi se îmbarcă într-un personal cu etaj. Vine și rîndul nostru să facem același lucru.

Trenul Regio 2081. Tot cu etaj. Pasagerii sînt puțini și de-ai casei. Înainte de a coborî în gara Lainici, cît timp așteptam în fața ușii, ne abordează controlorul. Cu cascheta ridicată șmecherește pe frunte și cu smartphone-ul în mînă, ne întreabă dacă e vreo sărbătoare la mănăstire. Biletele noastre de tren, București — Lainici, cu schimbare în Tîrgu Jiu, trebuie să-i fi stîrnit curiozitatea. Pe care, se vede, și-a reținut-o pînă în ultimul moment. Ba chiar ne-a mărturisit că a căutat pe Internet să vadă dacă se întîmplă ceva deosebit azi, 17 februarie 2018, la Mănăstirea Lainici. Îl lămurim repede că nu e vorba decît despre o scurtă vizită. Dacă tot am ajuns în zonă. Ne arată pe geam drumul pe care trebuie să-l parcurgem din gară pînă la așezămîntul monahal, cu indicații aproape dăscălești.

Nu am apucat să ne învîrtim prea mult prin curtea lăcașului și, de nicăieri, apare doamna care moțăia în gara din Tîrgu Jiu. De data asta, nu mai levita. Cu pași greoi, de trup purtat mulți ani prin viață, a urcat treptele bisericii în care se oficia slujba de dimineață. Între construcțiile mănăstirii, undeva, lîngă intrare, se găsea și o clădire modestă, pe frontispiciul căreia scria, cu litere bisericești, „Librărie”. Am cumpărat, de acolo, cinci fiole de mir, două sticluțe cu sirop de cătină și un borcan de zacuscă de vinete, terminat deja în momentul în care scriu aceste rînduri. Am salutat cu Doamne ajută! și am plecat mai departe. În gara din Lainici, o femeie dădăcește doi căței. Le dă ceva de mîncare și le vorbește ca unor copii mici. Cine e un suflețel curat? Da, tu, ființă frumoasă și minunată! Are un rucsac în spate și doar asta pare să o oprească să se aplece pînă jos, ca la mătănii, să mîngîie patrupedele. Așa că doar le vorbește. Lumina soarelui coboară ca o lavă încinsă de pe crestele munților acoperiți încă de zăpadă.

Din nou în tren. În Regio 2082, fratele mai mare cu un an al celui precedent. De data asta, Tîrgu Jiu nu mai e doar stația via pe un bilet, ci destinația finală. O destinație-surpriză, de fapt. Pentru că intenționam să coborîm în halta Ecaterina Teodoroiu, pe care o localizasem dinainte, pe hartă, ca fiind foarte aproape de casa memorială a eroinei de la Jiu. Din precauție, am întrebat o doamnă dacă făcusem un calcul corect. Nu, e prea mult de mers pe jos, ne-a spus cu o voce blîndă și binevoitoare, zîmbindu-ne ca unor copii cu idei trăznite. Mergeți pînă în Tîrgu Jiu și luați un autobuz. Vă arăt eu de unde. Pînă să ne dezmeticim și să luăm o decizie, halta deja trecuse. Rămînea, deci, să mergem pe mîna doamnei. Mai sînt cîteva minute. Apare și controlorul căruia îi întindem biletele fără să ni le fi cerut. Își justifică repede neglijența, spunîndu-ne că știa de la colegul de dimineață că avem bilete dus-întors. Ne cheamă apoi spre una din ușile trenului să ne arate Coloana infinitului. Ne și explică drumul de la gară pînă acolo. Cîteva clipe, am fost asemeni copiilor care descoperă ceva în fața blocului și fac cerc în jurul misteriosului obiect. Mai văzusem din tren Coloana, dar cum puteam, oare, să stric momentul de bunăvoință al ceferistului? Imediat ce am ajuns în gară, am fost luați în primire de doamna din tren. Puțin a lipsit să ne ia de mînă sau să ne înșire unul cîte unul, în spatele ei, ca o educatoare, pentru a ne duce pînă la chioșcul de unde se puteau cumpăra bilete. Ne-a arătat și stația, ne-a repetat de cîteva ori să luam autobuzul pe care scrie 9 Mai – Artego, nu alt 9 mai, ci Artego, pînă la stația Păltiniș.  Ne-a zîmbit, ne-a făcut cu mîna de parcă ne-am cunoaște dintotdeauna și cine știe spre ce locuri s-a îndreptat.

După nici trei minute de stat în stație, a apărut și autobuzul. 9 Mai – Artego. Ne-am urcat în el ca desprinși dintr-o vrajă, așa cum se întîmplă cînd schimbi brusc planurile. Ne-am interesat unde ar fi stația Păltiniș și nu ne mai rămînea decît să urmărim o femeie de vreo 60 de ani care ne-a precizat, destul de sec, să coborîm acolo unde va coborî și dumneaei. Nu ne puteam uita insistent la dînsa, dar am avut grijă să o privim cu coada ochiului tot drumul. Cum făcea doamna cîte o mișcare mai suspectă, cum ne încordam mîinile pe scaune pentru a fi pregătiți să ne ridicăm. După cîteva alarme false, am poposit și în stația Păltiniș. Doamna din autobuz o luase voinicește înaintea nostră. S-a oprit un moment locului și a privit înapoi, ca și cum ar fi uitat ceva. Mergeți la casa memorială? Da, răspundem mirați că ne mai acordă atenție. E puțin mai încolo, după gardul ăla, ne spune serioasă, indicînd ceva cu toată mîna, într-un gest parcă de lehamite și, totuși, plin de caldă familiaritate.

Vădenii în contrapunct

Era încă dimineață, nici nu se făcuse 10, dar razele învăluiseră tot orașul, prevestind o grăbită zi de primăvară. Aici, în fosta comună Vădeni, actualul cartier Vădeni al municipiului Tîrgu Jiu, domnește o liniște rurală. Case vechi și vile noi se amestecă de o parte și de cealaltă a bulevardului Ecaterina Teodoroiu. Străjuită din toate părțile de construcții copleșitoare, casa în care s-a născut eroina de la Jiu rezistă cu încăpățînare pe același petic de pămînt de odinioară. Locuința cu două încăperi e tipic țărănească și a fost transformată în casă memorială în 1938, la inițiativa Arethiei Tătărăscu. Are, deci, acest statut de 80 de ani rotunzi. Dar înainte de a intra pe portița de lemn a curții de azi, să pășim întîi Pe urmele eroilor gorjeni, cu Ion Tic, în vara anului 1933.

Ion Tic publică în hebdomadarul Ilustrațiunea română reportajul foiletonistic Pe urmele eroilor (nouă episoade: din 28 iunie pînă în 23 august 1933). Ziaristul a străbătut meleagurile gorjene în căutarea unor altfel de povești despre Ecaterina Teodoroiu și despre eroii care au luptat în Marele Război. Povești mai umane, povești relatate de către localnici. Ion Tic discută pînă și cu elevii școlii din Vădeni. Iar una dintre școlărițe îi istorisește „Legenda fecioarei din Vădeni”, o născocire de moment a unei minți ascuțite. Cunoaște, de asemenea, brancardiere care au participat la luptele de la podul Jiului. Cu neașteptate aptitudini regizorale, dornic să insufle narațiunilor sale istorice cît mai multă autenticitate, Ion Tic are chiar ideea de a reconstitui fotografic o serie de secvențe de război. O idee, să recunoaștem, spectaculoasă. Astfel, acesta adună ostași, cu uniforme militare, avîndu-l în frunte pe comisarul Pompiliu, care a condus în realitate bătăliile de la Tîrgu Jiu. Și brancardierele au fost imortalizate, în veșminte populare, purtînd banderole și chipiuri cu însemnele Crucii Roșii. Clișeele care însoțesc reportajul lui Ion Tic au fost valorificate ilustrativ, peste ani, în majoritatea articolelor dedicate Ecaterinei Teodoroiu. Pe care nu o cheamă, de fapt, Ecaterina Teodoroiu, ci Cătălina Toderoiu. Ziaristul este rugat, la fața locului, de o seamă de gorjence, să nu-i pocească numele eroinei atunci cînd va scrie despre. Să-i spună Toderoiu, de la Toader, nume românesc. Ion Tic se supune cererii stăruitoare a femeilor. Și, bineînțeles, reporterul ajunge și la casa Toderoilor. Spre deosebire de astăzi, 17 februarie 2018, cînd prin Vădeni mai vezi ici-colo cîte un trecător, Ion Tic a fost întîmpinat de un adevărat „sfat” popular.

Apoi le-a cunoscut pe mama Ecaterinei, Ileana, pe sora acesteia, Sabina, cu un prunc în brațe, și pe Andrei, soțul Sabinei. Și poate că inițiativa de a transforma micuța casă cu acoperiș de șindrilă într-un muzeu a aparținut, într-adevăr, Arethiei Tătărăscu, dar se pare că această idee a fost, cu cinci ani mai devreme, rostită și scrisă de Ion Tic:

Chiar arma cu care a luptat în război este arma pe care a cules-o printre morții și răniții unui cîmp de bătae. De această armă nu s’a despărțit o singură clipă, pe cîmpul de bătae, pe patul de suferință, pretutindeni, pînă ce două gloanțe vrășmașe i-au răpus viața. Un talisman al biruinței, pe care muzeul nostru național ar fi trebuit să-l păstreze. Era cel mai scump lucru al fiicei mele și, poate, una din glorioasele amintiri din război…

— Tocmai pentru acest lucru, socotesc că această căscioară trebuie să devină muzeul național „Ecaterina Toderoiu”, care să adăpostească, pe vecie, amintirile scumpe…

Bătrîna rămase pe gînduri. Apoi, după cîteva clipe:

— Dar cine să-l facă?

— Mai sînt destui buni români care să poată săvîrși un asemenea lucru.

— Aș da și eu bucuroasă, cîteva lucrușoare pe care le păstrez ca ochii din cap…

Și chiar ca pe ochii din cap păstra bătrîna mamă a Ecaterinei Teodoroiu și o poză cu fiica ei din vremurile în care era la școală. Nu lăsase pe nimeni să o împrumute pentru că, încrezîndu-se în tot soiul de oameni, înstrăinase pînă și ultimele straie ale fiicei căzute în război. Nu mai avea multe lucruri rămase ca amintire. Îi permite, totuși, lui Ion Tic, să facă o fotografie după fotografia elevei Ecaterina Teodoroiu, sub supravegherea ei. Ilustrația, inedită la momentul respectiv, însoțește reportajul. Acum, la casa memorială Ecaterina Teodoroiu, hainele eroinei s-au întors acasă. Sînt împăturite atent și protejate de o vitrină. Alături, o cosiță șatenă care nu a fost niciodată în război. Tînăra combatantă și-a tăiat părul înainte de a se înrola. Bărbătește.

Am pășit, deci, în curtea casei memoriale. De azi. Din spate, cineva s-a grăbit să ne depășească pentru a ne ieși în întîmpinare. În graba veselă a muzeografei, pentru că despre ea e vorba, era ceva din graba gospodinelor care, atunci cînd primesc musafirii cu masa plină, își amintesc brusc că au uitat nu știu ce fel de prăjituri și dau fuga în bucătărie pentru a le aduce, deși toată lumea s-a arătat deja impresionată de toate atențiile culinare. Cu zîmbetul pe buze, ne-a poftit în casă și a început să ne povestească pătimaș despre familia Ecaterinei Teodoroiu, despre Vădenii de altădată, despre mișcările Marelui Război la Tîrgu Jiu, despre monumentul închinat eroinei, poziționat în vecinătatea Prefecturii, despre podul de peste Jiu și despre atîtea altele. S-a asigurat, apoi, că nu ratăm vreun obiect deosebit din cele două cămăruțe. Cum ar fi patul în care care a dormit Ecaterina Teodoroiu și care, într-adevăr, apare și într-o fotografie din 1933. Abia am reușit să prindem o pauză mai lungă de vorbire pentru a o întreba, întrucîtva jenați, pe energica muzeografă cînd putem plăti biletele. Retrospectiv, îmi dau seama cît de prost a picat întrebarea. Nu era unul din acele cazuri în care achiți taxa de intrare și, ca atunci cînd bagi fisa într-un tonomat, muzeograful începe să-ți releteze pe fast forward o poveste care se vede că deja îl plictisește. La început, la sfîrșit, e același lucru, ne răspunde în legătură cu biletele. Și chiar e același lucru. Și a trebuit să o cunoaștem pe această doamnă pentru a înțelege o dată în plus cît de ridicole pot fi relațiile standardizate între oameni. De tip cerere și ofertă. Repetitive și lipsite de viață adevărată. Dar să o cunoaștem și împreună.

Se numește Ionela Zgripcea și lucrează de doi ani la micul muzeu. Pînă acum doi ani, încă de la inaugurarea casei memoriale, întotdeauna a fost angajată o urmașă a Ecaterinei Teodoroiu, ne informează, lăsîndu-ne să înțelegem că, o dată cu ea, s-a rupt lanțul descendenților. Ionela Zgripcea nu are studii de istorie, ci de economie, și nu e, de fapt, muzeografă, ci supraveghetoarea casei memoriale. Dar nu s-a dat de gol nici o clipă. Ionela Zgripcea se încălzește iarna la un calorifer electric amplasat în odaia cu patul și spune că nu, nu e frig, dimpotrivă, se face foarte cald în cameră. A învățat istoria meleagurilor gorjene singură, cu drag și din pasiune și asta se transmite încă de la începtut. La finalul vizitei, am cumpărat o vedere cu Ecaterina Teodoroiu și un pliant despre care mi-a zis cu modestie că ar conține cam ceea ce v-am povestit și eu. Nu a fost așa. Informațiile cuprinse în broșurică erau cu mult mai firave decît cele transmise de ea. Și poate că Ionela Zgripcea nu e o urmașă a Ecaterinei Teodoroiu, dar vizita la casa memorială nu a avut nimic tipic muzeal. A fost asemeni unei vizite plăcute, la un prieten pasionat de istorie.

„Vremuri second-hand”

Pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, în dreptul statuii eroinei, o piață încropită ad-hoc. Oamenii se tocmesc pentru legume, fructe, borș. Cu toții au un aer de liniște sărbătorească și discută îndelung în picioare. Deși sînt scaune răzlețe pe marginile trotuarului. Te poți aștepta oricînd ca doi bătrîni să scoată o tablă de șah și să o așeze pe postamentul statuii. Și totul să pară atît de firesc. Îmi cumpăr niște „mini cu telemea” de la un Fornetti păzit de impunătoarea Ecaterina Teodoroiu. Nu știu cum se face, dar nu găsesc aceste patiserii decît în provincie.

Ritmul agale al plimbării e dictat de soarele tot mai arzător. În apropierea centrului, stîlpii Căii Eroilor sînt împodobiți cu tricoloruri, accentuînd atmosfera festivă. Oriunde întorci privirea, oamenii mișună ca într-un harnic furnicar. Cupluri de mînă, pensionari, grupuri de adolescenți și copii scoși din casă să-și epuizeze energia pentru a adormi mai devreme noaptea următoare. Toată lumea are de cîștigat de pe urma primăverii din mijlocul lui februarie.

În fața Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” e forfotă mare și mă gîndesc, pentru cîteva secunde, că nu vom mai prinde bilete pentru spectacolul din seara aceea. „Avioane de hîrtie”. Un spectacol despre care am aflat telefonic de la o angajată a teatrului, cînd am sunat cu cîteva zile înainte și care m-a asigurat că vom găsi bilete chiar și în ziua reprezentației. Am intrat, am întrebat, am rezolvat. Patru bilete fără loc, pentru că nu se umple sala și fiecare se poate așeza unde dorește. Mi-am alungat repede gîndul de la eventuala buluceală dinaintea începerii spectacolului și am lăsat să se strecoare gîndul că ar fi tare păcat, pe așa o vreme, să nu beau o cafea pe o terasă.

De la masa pe care am ales-o, se zărea un soi de arenă. Nu de luptă, ci de joacă. Sub privirile atente ale părinților, copii alergau dintr-o parte în alta, în regulile unor jocuri care se contopeau unele cu altele. Periodic, cîte un micuț se plîngea de căldură și începea o aprigă negociere cu părinții. Dacă pot să dezbrace gecile. Sau dacă pot să-și dea jos măcar căciulile. Te rooog! Unii părinți cedau sub amenințarea iminentelor smiorcăieli. Alții se țineau tari pe poziții. Cafeaua cu lapte a costat 8 lei, fix jumătate din cît ar fi costat în București. Am plecat mulțumiți, dar cu o ușoară senzație de insolație și compătimind copiii cu părinți greu de convins.

Ne-am continuat plimbarea îndreptîndu-ne spre Parcul Insuliță. Să trecem și noi podul-reper al luptelor din Primul Război Mondial de la Tîrgu Jiu. Podul este același, construit, conform inscripției pe care o poartă, în 1896. Lîngă tăblia cu înscripția, cineva a scrijelit „Roby Robert facebook”. În rest, podul e scutit de alte manifestări artistice stridente. Părculețul din mijlocul Jiului e presărat cu lucrări realizate, probabil, în cadrul faimoasei tabere de sculptură Brîncușiana. Pesemne că micuții care alergau prin parc le luau drept conuri de circulație în jurul cărora, asemeni mașinilor care fac scheme, făceau și ei scheme. Nu departe, se zărește și noul stadion al Pandurilor, echipă de fotbal ale cărei scheme nu au ieșit cu un an în urmă și acum e divizionară B. Am mai zăbovit și în parc, în apropierea Mesei tăcerii, unde copiii (alții!) făcuseră coadă în fața unor dinozauri zîmbăreți și-și așteptau rîndul la poză. Mamele îi dirijau mai la stînga, mai la dreapta, cît să nu intre în cadrele vecinilor.

În centru, copii ceva mai mari, cu ghiozdanele de școală încă în spate, se uitau curioși la același lucru la care ne uitam și noi curioși. Două Dacii 1300 restaurate impecabil, ca scoase nu din service, ci dintr-un muzeu auto. Picioarele ni s-au lipit de asfalt și nu mai conteneam în a admira bijuteriile pe patru roți. Ne înveselisem brusc și mai tare, ca în fața unei revelații.

Citindu-ni-se interesul pe față de la o poștă, plus că nu mai îndrăzneam parcă să plecăm, doi domni ne întreabă știind, cu siguranță, dinainte răspunsul: Vă plac? Normal. Sînt superbe. Vă aparțin? Da. Erau domnii Pompil Gonciulea și Florin Ularu, posesori ai celor două Dacii. Primele modele care au fost fabricate, țin să ne lămurească. Plăcuțele de înmatriculare ale uneia dintre ele chiar conțineau numărul 76, de la anul în care a ieșit pe piață. Cealaltă, ceva mai matură, era din 1972.  Se pare că primele modele pot fi recunoscute după tampoanele alipite de bara din față. Îi credem pe cuvînt. Ne-au arătat chiar și ce au Daciile sub capotă, dar nu prea am înțeles mare lucru. Doar că erau niște piese care străluceau frumos în lumina soarelui primăvăratec. Celor doi li s-a alăturat, la scurt timp după începerea conversației, și Adrian Gonciulea, care moștenise pasiunea pentru mașini de la tatăl său. Toți trei, membri ai clubului Retromobil, prin intermediul căruia participă la parade auto prin toată țara.

În rest, Daciile acestea sînt „mașini de duminică”. Le mai plimbă cîteodată prin oraș cînd vremea e îmbietoare. Cei trei vorbesc despre Daciile lor așa cum vorbesc mamele despre copiii lor premianți: cu mult drag și cu o mîndrie abia reținută. Pompil Gongiulea ne mai atrage atenția că, înainte de ’89, mașina lui era dotată cu un aparat de radio „Predeal”, care prindea doar două posturi: București și Craiova. Vedem chiar interiorul uneia dintre Dacii. Pompil Gonciulea se oferă chiar ca, la o următoare vizită a noastră în Tîrgu Jiu, să ne plimbe cu mașina. Cu o Skodiță, nu cu Dacia, asta e doar așa, pentru expoziții. Propunerea ne înduioșează. Florin Ularu ne mărturisește, la rîndul lui, că Daciile sînt o pasiune, el lucrînd, oficial, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”. Pentru toți trei automobilistica este, de fapt, o pasiune. Și-și îngrijesc mașinile într-un mod brîncușian, ca pe niște veritabile opere de artă. La teatru, Florin Ularu se ocupă de butaforie. Ne dă și un indiciu despre cum va arăta sala în acea seară, el fiind cel care a realizat decorul pentru „Avioanele de hîrtie”. Ne despărțim de cei trei iubitori de mașini cu gîndul că poate îi vom revedea la „Retroparada toamnei”, ediția din 2018.

În fața bisericii de lîngă locul de veci al Ecaterinei Teodoroiu se agită voioasă o gașcă de nuntași. Micul mausoleu în care se află osemintele eroinei de la Jiu a fost ridicat cu o întîrziere care a chinuit-o multă vreme pe mama Ecaterinei, așa cum mărturisește aceasta în reportajul din 1933 al lui Ion Tic.

După strămutarea la Tîrgu Jiu a rămășițelor Ecaterinei Teodoroiu, în 1921, autoritățile nu au avut bani pentru a cumpăra statuia realizată de sculptorului Dimitrie Măţăuanu și destinată mormîntului eroinei. Așa că și-a însușit-o primăria orașului Slatina. Ileana Toderoiu, avea, la 12 ani de la reînhumarea fiicei, o singură dorință:

Dar dacă d-ta îl cunoști [este vorba despre prefect] și mai bine, poți să-l rogi să mă lase să-i pun fetei o cruce pe mormînt pînă ce bunii români îi vor ridica statuia. Cine știe dacă nu cumva închid într’o zi ochii cu focul ăsta în suflet… A mai avut fata o statue; poate ați văzut-o și dv. Au cumpărat-o slătinenii și au așezat-o la loc de cinste. Așa au rămas cei din Tg. Jiu fără statue…

Mausoleul, realizat de Milița Petrașcu, avea să apară peste trei ani de la discuția aceasta. Nu știu dacă mama Ecaterinei Teodoroiu a mai apucat să-l vadă.

Pulsul orașului Tîrgu Jiul zvîcnea prin fiecare „arteră” pietonală. Oamenii mișunau care încotro, lăsînd în urma lor dîre de viață adevărată. Doar undeva, la parterul unei clădiri, privea nedumerit pe geam un copil uitat în… frizerie.

Trending

Copyright © 2017 trenul nostru